Adatkezelési szabályzat

1. Az Üzemeltető személye

A weboldalt, amely www.kolly.hu  címen (továbbiakban: "Weboldal") érhető el Kollár Brigitta - egyéni vállalkozó
  
(nyilvántartási száma: 51150873;  e-mail: info@kolly.hu  a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.
A Weboldal használata és a Weboldalon a Megrendelő által megadott, vagy a használat során keletkező személyes adatokat az Üzemeltető kezeli.


2. Fogalmak

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzatában (továbbiakban: "Szabályzat") használt fogalmakat elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotv.") rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. Így jelen Szabályzat alkalmazásában:

Megrendelő/Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Az adatkezelések érintettjei azon személyek, akik a Weboldal szolgáltatásait igénybe veszik, azaz a Megrendelő (továbbiakban: "Megrendelő"). A Megrendelő a regisztrációjával hozzájárulását adja, hogy a Szabályzat 7. a)-n) pontjaiban meghatározott személyes adatait Üzemeltető a Szolgáltatása teljesítése érdekében megismerhesse.

Személyes adat: a Megrendelővel kapcsolatba hozható adat - különösen a Megrendelő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás: a Megrendelő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. A Megrendelő a hozzájárulását az adatok megadásával, vagyis a Weboldalon való bejelentkezés vagy regisztráció során történő adatszolgáltatással adja meg.


3. A Szabályzat hatálya és módosítása

A Szabályzat hatálya a Weboldalhoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek a Weboldalon megjelenő harmadik személy vagy szolgáltatás hirdetéseihez kapcsolódnak vagy a Weboldalon megjelenő harmadik személy vagy szolgáltatás hivatkozásához vezetnek.

A Szabályzat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető külön kérésre e-mailben tájékoztatja a Megrendelőket a módosításokról.

A könyvelő mint adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.


4. A Weboldal célja:

A Weboldal célja, hogy Üzemeltető a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával, személyre szabott táplálkozási tanácsadást, életmód tanácsadást nyújtson.


5. Az adatkezelés elvei

Üzemeltető a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a Megrendelőkkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;

- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;

- ha a Megrendelő azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy a Megrendelőt az adat alapján azonosítani ne lehessen;

- a Megrendelők jogai megfelelően érvényesülnek.


6. Az adatkezelés célja:

Az Üzemeltető a Megrendelő regisztrációja alapján adatokat tárol. Az adattárolás célja, hogy az Üzemeltetőt elősegítse a Megrendelőket részére készítendő személyre szabott táplálkozási tanácsadás, életmód tanácsadás során.

A Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

- A Megrendelő személyének azonosítása, a Megrendelővel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

- A Megrendelő szolgáltatásának biztosítása;

- A Megrendelő tájékoztatása a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokról;

- A Megrendelő részére a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatók, hírlevelek küldése;

- A Megrendelő hozzájárulása esetén reklámozási tevékenység, nyereményjáték;

- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;


7. A kezelt adatok köre:

A Megrendelő tekintetében:

 1. keresztnév, vezetéknév;
 2. e-mail;
 3. telefonszám;
 4. lakcím;
 5. facebook oldal címe;
 6. életkor;
 7. neme;
 8. testsúly;
 9. testfelépítéssel kapcsolatos adatok;
 10. táplálkozási szokásokkal kapcsolatos adatok;
 11. szabadidős tevékenységgel kapcsolatos adatok;
 12. egészségügyi adatok;
 13. IP cím;
 14. a felhasználói aktivitás naplózása.


8. Adatbiztonság:

Az Üzemeltető a székhelyén elkülönített és folyamatos őrzéssel ellátott fájlszerveren, valamint külső adathordozón tárolja az adatokat. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg.


9. Az adatkezelés időtartama:

Üzemeltető a kezelt adatokat a Megrendelő törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapig tárolja.


10. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a Megrendelő önkéntes hozzájárulása alapján történik, amely hozzájárulást a Megrendelő a Weboldalon történő regisztrációval ad meg.


11. Tájékoztatás kérése:

A tájékoztatási igényt a szükséges adat megjelölésével e-mailben a kollydiet@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. Üzemeltető a tájékoztatásnak - az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.

Üzemeltető a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást ad a Megrendelőnek:

 • az általa kezelt adatairól
 • az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
 • az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


12. Adattörlés:

A törlési igényt a szükséges adat megjelölésével e-mailben a kollydiet@gmail.com e-mail címre kell megküldeni. Üzemeltető a törlésnek - az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget. Az Üzemeltető mindaddig nyilvántartja a Megrendelő adatait, ameddig a törlési igényt a Megrendelő nem jelzi a Üzemeltető felé. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.

A fentieken túl az Üzemeltető a kezelt adatot törli, ha

- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

- az adatkezelés célja megszűnt;

- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.13. Adathelyesbítés, regisztráció törlése

A Megrendelő a szükséges adat megjelölésével a kollydiet@gmail.com e-mail címre megküldött e-mailben kérheti a Üzemeltetőtől a tévesen szereplő és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését. Üzemeltető az adathelyesbítésnek - az igény teljesíthetősége függvényében - az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.

A Megrendelő e-mailben kérheti a regisztrált profiljának a törlését. Üzemeltető a törlésnek az e-mail beérkezését követő 5 munkanapon belül tesz eleget.


14. Reklámozási célú adatkezelés

Üzemeltető a Megrendelő hozzájárulásával a Megrendelő irányába a közvetlen megkeresés módszerével reklámozási tevékenységet folytathat. A hozzájárulás megadása esetén az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Megrendelőnek e-mailen, vagy - amennyiben a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok rendelkezésre állnak - más csatornán reklámot küldjön. A reklámozási tevékenységet minden esetben az Üzemeltető végzi, az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

A reklámozási tevékenység feltétele a Megrendelő hozzájárulása. A Megrendelő a reklámozási tevékenységet bármikor megtilthatja.

A Megrendelő hozzájárulása alapján az Üzemeltető jogosult arra, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a Megrendelő számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el. A kezelt adatokat az Üzemeltető felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat a Megrendelő hozzájárulása alapján az Üzemeltető felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, az érintettek ilyen célú megkeresésére.


15. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a Megrendelő számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Üzemeltetőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

- megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

- emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

- elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

- figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Az Üzemeltető az alábbi cookie-kat alkalmazza:

- google analytics cookie (https://www.google.com/analytics)

- saját cookie-k (belépés, regisztráció, session cookie)

A Session cookie ideiglenes cookie, ami a böngészés végéig kerül tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. A saját cookie-k többi része ún. persistent cookie, amelyek a látogatást követően is az Megrendelő online eszközén maradnak, és egy véletlenszerűen generált számot eltárolva segítenek a Weboldal látogatóinak egyedi felhasználóként történő azonosításában. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik a Megrendelő online eszközén. A Weboldalon alkalmazott sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról (így pl. aki már regisztrált felhasználó, annak a nyitó Weboldalon a regisztrációs panel helyett a bejelentkezési panel jelenik meg alapértelmezettként).

Amennyiben a Weboldalon az Üzemeltető külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Üzemeltető felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a Weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A Megrendelő beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Megrendelőt, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző "Opciók" vagy "Beállítások" menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org-on található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban


16. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

A kezelt adatokhoz - a Megrendelő a Szabályzat 7. a)-n) pontjaiban meghatározott személyes adatait kivéve - az Üzemeltető érdekkörében eljáró személyek férnek hozzá, akik az adatkezelési kötelezettségüket a jogszabályok alapján és a Weboldal szabályszerű működésének érdekében látják el.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak a Megrendelő hozzájárulása, továbbá a törvény elrendelése esetén továbbíthatja és teheti hozzáférhetővé.

Az Üzemeltető jogosult a személyazonosításra alkalmatlan adatok statisztikai célra történő felhasználására.17. Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltető utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felelősségét nem érinti.18. Az irányadó jog

A Üzemeltető Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

A személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az Infotv. szabályai az irányadók.19. Üzemeltető felelőssége:

Üzemeltető a Megrendelő által megadott adatok tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal. A közízlést- és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a Megrendelő által feltöltött képek jogtisztaságáért. Üzemeltető jogosult a feltöltött képeket a Weboldal működésével kapcsolatban felhasználni.

Az Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését, azonban minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalanságának és folyamatosságának fenntartása érdekében. A Weboldal használata a Megrendelő saját kockázatára és felelősségére történik.

Üzemeltető a Megrendelő magatartásával kapcsolatban felelősséget nem vállal.20. A Megrendelő kötelessége és felelőssége:

A Megrendelő köteles a regisztráció során a valós, saját adatai megadására.

A Megrendelő csak a saját nevében veheti igénybe a Weboldal szolgáltatását.

A Megrendelő köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti.

Megrendelő köteles tartózkodni az obszcén, gyűlöletkeltő vagy uszító, a becsület csorbítására alkalmas vagy más sértő kifejezés használatától. Üzemeltető az ilyen és ehhez hasonló hozzászólást haladéktalanul törli.

A Megrendelő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza vagy az Üzemeltető érdekeit sérti.21. Eljárás szabálysértés esetén

Amennyiben a Megrendelő a Szabályzatban, az ÁSZF-ben vagy a jogszabályban foglaltakat megszegi a Üzemeltető a Megrendelő számára a Weboldal használatát korlátozhatja vagy megtilthatja, a Megrendelő regisztrációját törölheti.

Hatósági vagy bírósági eljárásra okot adó magatartás esetén az Üzemeltető az adatokat az illetékes hatóság, bíróság számára átadhatja.


22. Szellemi alkotás

A Weboldalon közzétett valamennyi szellemi alkotás - ide értve különösen, de nem kizárólagosan az adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat - jogosultja az Üzemeltető.

Megrendelő nem jogosult Üzemeltető másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.


23. Kifogás

Üzemeltető a hozzá e-mailben a kollydiet@gmail.com e-mail címre megküldött panaszokat megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja.24. Egyéb jogérvényesítés

A Megrendelő az Infotv. alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

- Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Üzemeltető 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);

- Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Megrendelő fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.